วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2553

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองไผ่ ตำบลเขาชนกัน

บ้านหนองไผ่
บ้านหนองไผ่ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านที่มีการดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของอำเภอแม่วงก์
สภาพทั่วไปของหมู่บ้าน
จากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี 2553
- มีครัวเรือน จำนวน 206 ครัวเรือน
- มีประชากร จำนวน 733 คน
- ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 67,516 บาท/คน/ปี
- อาชีพหลัก การทำไร่มันสำปะหลัง ทำนา
- อาชีพรอง การปลูกมะลิ และการเลี้ยงสัตว์
กระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน
1. การสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
-หมู่บ้านได้จัดอบรมเกี่ยวกับหลักการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่ราษฎรในหมู่บ้าน ได้แก่ หลักพอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้ คุณธรรม


2. การศึกษาดูงาน
-ทางหมู่บ้านได้นำครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 30 ครัวเรือน เพื่อไปศึกษาดูงาน เกี่ยว กับการดำเนินงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


3. การจัดทำแผนชุมชน
- หลังจากแกนนำหรือครัวเรือนต้นแบบได้ไปศึกษาดูงานทำให้มีแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมของหมู่บ้าน จึงได้จัดเวทีเพื่อร่วมกันกำหนดแผนงาน/โครงการ


4.การสาธิตกิจกรรม
- หมู่บ้านได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสาธิตกิจกรรมเกี่ยวกับการดำรงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (ตามความสนใจของครัวเรือน)
เพื่อให้ครัวเรือนได้เรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน5. สรุปและติดตามประเมินผล/การขยายผล
- ผู้นำหมู่บ้าน โดยผู้ใหญ่บ้านและแกนนำร่วมกันประเมินผลการดำเนินงาน มีการติดตามความก้าหน้าของการดำเนินกิจกรรมของครัวเรือนต้นแบบ และให้มีการขยายผลในการดำเนินงานไปยังครัวเรือนอื่นๆ จนครบทุกครัวเรือน

กิจกรรมของหมู่บ้าน1) กิจกรรมการเรียนรู้ บ้านหนองไผ่ เป็นหมู่บ้านที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับราษฎรในหมู่บ้านอยู่ตลอดเวลา อย่างสม่ำเสมอ ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน การจัดเวทีประชาคม การอบรม การศึกษาดูงาน
2) กิจกรรมการลดรายจ่าย ราษฎรบ้านหนองไผ่ มีการทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก น้ำยาเอนกประสงค์ ไว้ใช้เองในครัวเรือน มีการปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ไว้รับประทานในครัวเรือน3) กิจกรรมการเพิ่มรายได้ ราษฎรในหมู่บ้านมีอาชีพหลักในการทำไร่ มันสำปะหลัง และได้มีการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ ได้แก่ การปลูกมะลิเพื่อจำหน่ายดอก การเลี้ยงกบ หมู ปลา และปลูกข้าวโพด เพื่อจำหน่าย
4) การประหยัด บ้านหนองไผ่ มีการดำเนินการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับราษฎร ปัจจุบัน มีสมาชิกจำนวน 1,200 คน มีเงินสัจจะ 4,000,000 กว่าบาท

5) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านจัดให้มีกิจกรรม การปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2-3 ครั้ง มีการ จัดคุ้มบ้าน การจัดบ้านเรือน การจัดหาถังขยะ ตลอดถึงการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพเพื่อบำรุงดิน

6) การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม หมู่บ้านจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณี เพื่อให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีวัฒนธรรม

7) การรวมกลุ่ม หมู่บ้านจัดให้มีกิจกรรมการรวมกลุ่มของราษฎรในลักาณะต่างๆ เพื่อเป็นช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่บ้าน ได้แก่ ชมรมมะลิ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อผลิต กลุ่มผลิตน้ำพริง
8) การสร้างความสามัคคี หมู่บ้านจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านเพื่อ เป็นการสร้างความสามัคคีของราษฎรในหมู่บ้าน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ
ได้แก่ การแข่งขันกีฬาระหว่างคุ้มต่างๆ
9) กิจกรรมผู้สูงอายุ ทางหมู่บ้านหนองไผ่ ได้จัดกิจกรรมของผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้แสดงออก เช่น การแสดงของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาส ต่างๆ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ


10) การทำคุ้มบ้าน และป้ายชื่อครัวเรือน หมู่บ้านจัดให้มีการประกวด
การตกแต่งคุ้มบ้าน และส่งเสริมให้ครัวเรือนทุกครัวเรือนจัดทำป้ายชื่อ
ครัวเรือนไว้หน้าบ้านไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น